Regulamin strony internetowej

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
WWW.SZUFLADAMART.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona www.szufladamart.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę
  www.szufladamart.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów
  o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
  Elektronicznych Strony www.szufladamart.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
  niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  4.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  4.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa
  polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.szufladamart.pl
  umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i
  otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących
  od Usługodawcy, dotyczących Strony oraz dostępnych na niej produktów.
 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 5. STRONA – strona Usługodawcy działająca pod adresem www.szufladamart.pl
 6. USŁUGODAWCA – Marta Kukła wykonująca nierejestrową działalność gospodarczą, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. A. J. Czartoryskiego 39/27, 51-126 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): pomoc@szufladamart.pl
 7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
  Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 8. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi
  Elektronicznej.

§ 3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1.1. Newsletter,
  1.2. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców poprzez Stronę odbywa się na
  warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na Stronie internetowej treści reklamowych. Treści te,
  stanowią integralną część Strony i prezentowanych na niej materiałów.

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest
  nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera
  zawierana jest na czas nieoznaczony,
  2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu
  wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest
  na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej
  wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
  posługuje się Usługodawca:
  3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3.3. przeglądarka internetowa,
  3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi
  obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
  trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony
  Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  pomoc@szufladamart.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
  przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
  kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
  Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
  dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy
  podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 6

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym
  i bezterminowym (Newsletter),
  1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
  przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres: pomoc@szufladamart.pl
  1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze
  ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w
  szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym
  wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego
  terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia
  woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w
  każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 7

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.szufladamart.pl
  korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 7 pkt 3) są własnością Marty
  Głowackiej wykonującej nierejestrową działalność gospodarczą, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. A. J. Czartoryskiego 39/27, 51-126 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): pomoc@szufladamart.pl
  Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą
  następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www. szufladamart.pl, bez zgody
  Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
  któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.
  szufladamart.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje
  odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie
  internetowej pod adresem www. szufladamart.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie
  w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie
  materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej pod adresem
  www.szufladamart.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
  zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej
  kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie
  byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą
  rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 3. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  3.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym
  jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami
  kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  3.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym
  jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
  Usługodawcy.
 4. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
  reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
  polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
  http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
  Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny
  jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument
  może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
  lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
  reklamacyjnego jest bezpłatne.
 5. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
  pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
  adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.